28 octobre 2016

Ile Maurice : parol kreol

La Journée internationale de la langue et de la culture créole est célébrée aujourd’hui, 28 octobre. L’occasion pour moi de poser quelques paroles en créole sur mon blog, sans traduction ou note de bas de page, comme je le fais d’habitude.

Premye fwa mo pe ekrir enn biye en kreol net, me mo krwar li ene bon l’okasyon. Zordi mo l’obsektif li pa ekrir enn lartik pou partaz enn l’opinyon ou enn l’ide. Zordi mo l’obsektif li ekrir en kreol.

Monn touzour kontan observ dimunn koze, exprime ek se kifer monn spesializ mwa en sociolinguistik. Si monn touzour adopte li depi enn pwin de vue frankofon, zordi mo pe fer li depi la lang kreol Moris. Kreol dan Moris li souven enn la lang meprize, devalorize. Bann politik pe mem gagne honte ek enkor pe debatt si kreol bizin rekonet kouma ene lan lang ofisyel dan Parlema.

2-mauritius-kreol-ile-maurice-creole-mondoblog-zar

Me resman, a kote sa, ena dimunn ki pe œuvre pou valoriz kreol. Si avan ene pake dimunn ti pe met dan zar ek la lang kreol, ek avek so bann lokiter, zordi, sitiatyon pe sanze. Kreol dan Moris, li dan enn dinamik promotyon depi plis ki enn vingtenn banane deza. Ena enn diktyoner en kreol,ena bann resers iniversiter ki fer lor kreol ek li enn matyer dan lekol primer par examp. Osi, bann media komens konsyan l’importans kreol dan kominikatyon ek difisyon l’informatyon :

3_mauritius-kreol-ile-maurice-creole-mondoblog-zarMe malgre tou sa la, Moris ena enkor enn retar sirtou vis-à-vis bann vwazin Sesel. La-ba, kreol pleinemen ek ofisyelma rekonett ek li ena mem enn l’Institi Kreol :

mauritius-kreol-ile-maurice-creole-mondoblog-seychelles

En atendan ki Moris ariv nivo Sesel ou bann lezot zil dan lemonde kot kreol fiermen rekonet, mo kontan ek fyer monn kapav ekrir sa biye la lor mo blog.

A tou dimounn dan zil, ek tou dimounn ki koz kreol : bonn zourne internatyonal lang kreol !

Crédit image à la une: Reshaad Durgahee.

Partagez

Commentaires